PRAVILNIK VELIKE NAGRADNE IGRE ORAL-O-SEPT


Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća (u daljnjem tekstu: Pravila):

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.

Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb priređuje nagradnu igru za građane - posjetitelje prodajnih mjesta, kupce.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. te nagrađivanje najsretnijih kupaca.

Članak 3.

Nagradna igra priređuje se pod nazivom: "VELIKA NAGRADNA IGRA ORAL-O-SEPT“ u trajanju od 01.11.2022. do 30.11.2022. (uključujući oba datuma).

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Mϋller trgovine Zagreb d.o.o. Također, pravo na sudjelovanje nemaju srodnici navedenih osoba (roditelji, supružnici, djeca, braće, sestre, izvanbračni drugovi).

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:

U vremenskom periodu trajanja nagradne igre (od 01.11.2022. do 30.11.2022.) potrebno je pravilno i u potpunosti ispuniti obrazac (ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj, e-mail i broj računa od kupovine obavljene za vrijeme trajanja nagradne igre u jednoj od Müller poslovnica u Hrvatskoj), koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici Priređivača, www.mueller.hr. Sudjelovati se može jedanput dnevno i svaki dan tijekom trajanja nagradne igre. Prijava za nagradnu igru važeća je sve dok ne završi nagradna igra ili dok je sudionik sam ne povuče, ukoliko to poželi za vrijeme trajanja nagradne igre.

U nagradnu igru ulaze samo one prijave koje su zaprimljene do zaključno (uključujući) 30.11.2022.

Članak 5.

Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrada od 14.300 kn/ 1.897,94 € i to:

1 x glavna nagrada:

Dijamantni prsten Zlatarna Celje

Vrijednost nagrade: 8.888 kn/ 1.179,64 €

33 x ostale nagrade: ORAL-O-SEPT poklon paket pasti za zube

Vrijednost nagrada: 33 x 164 kn = 5.412 kn/ 718,30 €

Članak 6.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika provest će se računalnim programom kojim će se slučajnim odabirom programa, odabrati dobitnici, na dan 07.12.2022.

Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bude izvučena prijava koja nije u potpunosti i pravilno popunjena, izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče prva pravilno i u potpunosti popunjena prijava.

 

Članak 7.

U svrhu provođenja nagradne igre, Priređivač prikuplja osobne podatke svih sudionika nagradne igre, a to su ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj te broj računa od kupovine obavljene u Müller poslovnici u Hrvatskoj. Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je jedino ako sudionik daje svoj izričiti pristanak na prikupljanje i korištenje tih podataka. Pristanak se daje u prijavi za nagradnu igru, te se u cijelosti primjenjuje Politika zaštite privatnosti Priređivača koja se nalazi na internet stranici www.mueller.hr . Svaki sudionik ovlašten je u svako doba povući svoj pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, a povlačenje pristanka prije izvlačenja nagrada se smatra povlačenjem prijave za nagradnu igru, te se takva prijava neće uzeti u obzir.

U svrhu realizacije glavne nagrade, osobne podatke dobitnika glavne nagrade iznimno će se dostaviti trećoj strani: DBC MEDIKAL d.o.o., Tržaška cesta 216A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Voditelj obrade podataka je trgovačko društvo Mϋller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Oreškovićeva 6H/1, 10020 Zagreb, service@mueller.hr.

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE

- Dobitnik nagrade bit će telefonskim i pismenim putem obaviješten o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od osam (8) radnih dana nakon izvlačenja.

- Ako nije moguće dostaviti nagradu dobitnicima zbog netočnih podataka ili zbog nemogućnosti isporuke uzrokovane od strane dobitnika, dobitnici gube pravo na nagradu.

- Ako se dobitnici ne jave u roku od 30 dana od pisane obavijesti, Priređivač će u roku od sljedećih  osam (8) dana poslati pismenu naknadnu obavijest. Ako se dobitnici unutar petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o naknadnom roku ne jave na adresu Müller trgovine Zagreb d.o.o., postupit će se sukladno Članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10).

- Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade. Nagrada nije prenosiva.

- Nagrada uključuje i porez na dodanu vrijednost. Dobitnik ne snosi troškove poreza.

- Priređivač ne snosi osobne troškove prijevoza za preuzimanje nagrada

Članak 9.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, prezime dobitnika te mjesto stanovanja objavi bez naknade na internetskoj stranici www.mueller.hr i putem društvenih mreža.

Kontaktiranjem dobitnika i objavom imena i prezimena dobitnika nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Povjerenstvo Priređivača, zapisnički će utvrditi jesu li sva pravila ove nagradne igre poštivana i je li dobitnik preuzeo nagradu u roku iz Članka 8. ovih Pravila, te će istekom tog roka utvrditi da je s određenim datumom nagradna igra okončana.

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na internetskoj stranici www.mueller.hr na kojoj će biti objavljena Pravila nagradne igre.

Članak 11.

Službena pravila nagradne igre bit će objavljena 01.11.2022. na internetskoj stranici www.mueller.hr. Sudjelovanjem u nagradnoj igri natjecatelji prihvaćaju Pravila.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

 

PRIREĐIVAČ: Mϋller trgovina Zagreb d.o.o.

 

U Zagrebu, dana 11.10.2022.g.


KLASA: UP/I-460-02/22-01/475
URBROJ: 513-07-21-01-22-2